Vedtægter For Foreningen Holbæk Huse

§ l Foreningens navn

Foreningens navn er Holbæk Huse

§ 2 Foreningens hjemsted

Foreningens hjemsted er Holbæk Kommune.

§3 Foreningens formål

Foreningen hovedformål er at etablere bolig for borgere med særligt omsorgsbehov. Videre er det foreningens formål at yde daglig praktisk og pædagogisk støtte til beboerne. Boligerne henvender sig primært til borgere over 18 år med autisme, udviklingshæmning og psykosociale vanskeligheder med det sigte, at etablere et bofællesskab hvor de unge mennesker kan få lov til at opleve et ungdomsliv, og gennem ansvar og selvstændighed at opnå færdigheder de kan benytte i deres voksenliv.

Endvidere er det foreningens formål, gennem ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger, at styrke lysten til selvstændighed og ansvar for eget liv, ud fra den enkelte beboers ønsker, evner og ressourcer.

Endvidere hjælpes med opbygning og etablering af sociale kontakter og netværk, samt støtte i forbindelse med botræning og almindelig daglig livsførelse.

Foreningens formål søges bl.a. opnået gennem etablering af en friplejebolig der kan fungere som bofællesskab, og sikre at boligen lever op til de krav kommunerne stiller til det pædagogiske arbejde med denne borgergruppe. Det er foreningens formål at det socialpædagogisk arbejde med disse borgere vil skabe en større selvstændighed. Bofællesskabet skal føles som borgernes hjem, hvor de igennem beboermøder og en åben dialog har indflydelse på deres eget liv og bolig.  Borgernes øgede ansvar og selvstændighed vil blive styrket og oparbejdet med træning og beskæftigelse med udgangspunkt i den enkelte beboers handleplan, bl.a. ved at arbejde med ansvarlighed over for sig selv og andre, tolerance, involvering og løsning af egne og fælles problemer.

Foreningens formål er almennyttigt.

§ 4 Bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af minimum 5 medlemmer.

Formand, kasserer, sekretær, forstander, pårørerenderepræsentant samt medarbejderrepræsentant. Alle medlemmer af bestyrelsen har stemmeret.

Det tilstræbes, at deri bestyrelsen er personer med uddannelsesmæssig kompetence indenfor pædagogik, undervisning eller psykologi.

Medarbejderne på Holbæk Huse udpeger 1 repræsentant.

Bestyrelsen udpeges for 2 år ad gangen fra den 1. januar til den 31. dec, for nye bestyrelsesmedlemmer 3 år.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer, fortsætter den hidtidige bestyrelse i en 1 års periode og så fremdeles.

Posterne udvælges blandt bestyrelsen ved almindeligt stemmeflertal.

Afgår bestyrelsesmedlemmer, skal de nye indtræde uden ubegrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af minimum 5 personer.

Genvalg/udpegning kan finde sted.


Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal, jfr. Dog reglerne vedrørende opløsning, fundatsændringer og væsentlige beslutninger i øvrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen overvåger fondens drift og påser, at der udarbejdes budget og føres et nøjagtigt regnskab, alt i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til de anvendte paragraffer.

Den siddende bestyrelse udpeger nye bestyrelsesmedlemmer.

§5 Medlemsoptag

Som medlemmer optages enhver, som har tilknytning til Holbæk Huse og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Indmeldelse sker ved henvendelse til forstanderen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til forstanderen med virkning fra udgangen af et kvartal. 

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent.

§6 General- og extraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig indenfor de af bestyrelsen fastsatte punkter.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af december måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Godkendelse af budget

8. Indkomne forslag behandles

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Forslag til afstemning stilles af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§7 Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse udgøres af forstanderen. Forstanderen aflægger beretning til bestyrelsen mindst 4 gange årligt. Alle beslutninger vedrørende daglig drift træffes alene af forstanderen. Beslutninger vedrørende udvidelser eller indskrænkninger, indskrivning og udskrivning af borgere, samt større økonomiske dispositioner træffes af bestyrelsen og forstanderen i fællesskab.

Medarbejderansættelser og den samlede personalegruppe overses af bestyrelsen, for at sikre at foreningens formål overholdes.

§ 8 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts,- anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til relevante myndighed.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt registreret revisor.

§ 9 Foreningens midler

Foreningens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering – eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling.

§ 10 Vedtægtsændringer samt opløsning

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan med 4/5 dels flertal besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højest l måneds mellemrum.

 I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter bestemmelse af bestyrelsen med 4/5 dels flertal.